RadFarm - etapy minionej rekrutacji uzupełniającej (zimowej) 2019

I etap rekrutacji:

 • Wypełnienie formularz rejestracyjnego w okresie od 02.01.2019 r. do 31.01.2019 r.
 • Uzyskanie konta w niniejszym serwisie
 • Przesłanie wymaganych plików droga elektroniczną poprzez swoje konto na radfarm.ncbj.gov.pl
 • Poinformowanie Kandydata o ocenie i uzyskanych punktach

II etap rekrutacji:

III etap rekrutacji:

Lista przyjętych:

 

Inne:

Pro­ces rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej pro­wa­dzony będzie zgod­nie z zasa­dami obo­wią­zu­ją­cymi w pierw­szym pro­cesie rekru­ta­cyj­nym.

Rekru­ta­cja na Inter­dy­scy­pli­narne Stu­dia Dok­to­ranc­kie RadFarm prze­biega trzy­eta­powo.

Kroki pierw­szego z trzech eta­pów rekru­ta­cji zostały przed­sta­wione powy­zej.

Kan­dy­daci bio­rący ponowny udział w rekru­ta­cji powinni rów­nież wypeł­nić aktu­alny for­mu­larz reje­stra­cyjny.

Ter­min przyj­mo­wa­nia zgło­szeń przez for­mu­larz reje­stra­cyjny upływa z dniem 31.01.2019 r.

Kan­dy­daci, któ­rzy uzy­skali dostęp, powinni – w ramach I etapu rekru­ta­cji – zde­po­no­wać na przy­pi­sa­nej im stro­nie rekru­ta­cyj­nej rad­farm. ncbj. gov. pl/u­ser (w zakładce Edy­tuj) nastę­pu­jące doku­menty:

 • Wnio­sek o przy­ję­cie na Stu­dium Dok­to­ranc­kie RadFarm”, zawie­ra­jący pod­sta­wowe dane kan­dy­data, jego dekla­ra­cję wyboru dwóch spo­śród pro­po­no­wa­nych tema­tów prac dok­tor­skich oraz dane osób, które wysta­wiły opi­nie o kan­dy­da­cie.
 • Do wnio­sku należy także dołą­czyć wyma­gane doku­menty:
  • życio­rys naukowy,
  • kopię dyplomu ukoń­cze­nia stu­diów magi­ster­skich,
  • list moty­wa­cyjny,
  • opi­nie pro­mo­to­rów prac licen­cjac­kie­j/inż. /mgr,
  • suple­ment do dyplomu,
  • udo­ku­men­to­wany wykaz publi­ka­cji nauko­wych i zgło­szeń paten­to­wych,
  • udo­ku­men­to­wany udział w pro­gra­mach mię­dzy­na­ro­do­wej wymiany nauko­wej, udział w pro­jek­tach, sta­żach nauko­wych i prak­ty­kach prze­my­sło­wych, czynny udział w kon­fe­ren­cjach nauko­wych,
  • cer­ty­fi­kat języ­kowy.

Ogło­sze­nie listy kan­dy­da­tów zakwa­li­fi­ko­wa­nych do II etapu rekru­ta­cji nastąpi do dnia
08.02.2019 r.

Wię­cej szcze­gó­łów o zasa­dach rekru­ta­cji można zna­leźć w pli­kach na stro­nie Doku­menty i wnio­ski